OPAKOVANÉ PLATBY

pro online portál www.richardvojik.cz
Ing. Richard Vojík
se sídlem: 341 42, Kolinec 38
identifikační číslo: 63514435
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Sušice 

Základní pojmy

 • Poskytovatelem se rozumí Ing. Richard Vojík, se sídlem 341 42, Kolinec 38, IČ: 63514435, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Sušice. Kontaktovat nás můžete online na e-mailu: info@richardvojik.cz.
 • Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.
 • Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí přístupu k online vzdělávání.
 • Kartou se rozumí platební karta Uživatele (debetní či kreditní) s oprávněním k provádění internetových plateb.
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strhávané z Karty.

Pravidla a parametry opakovaných plateb za online vzdělávání

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je Uživatel seznámen v objednávce Služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením Služby Kartou dává Uživatel souhlas k autorizaci použité Karty pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány ComGate. Společnost ComGate Payments, a.s. nakládá s údaji platební karty Uživatele podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). Poskytovatel Služby nemá k údajům o Kartě přístup. 
 • Souhlas Uživatele s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání Služby nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost Uživatele.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené Služby. Dojde-li ke změně parametrů Služby (např. typ členství a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena Služby a perioda platby).
 • Uživatel souhlasí s tím, aby Karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě dokoupení doplňkových služeb.
 • 7 dní před automatickým stržením platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o plánovaném automatickém stržení. Tento bod se týká služeb s periodou 6 a více měsíců.
 • Po každém automatickém stržení platby bude Uživatel o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude faktura za zakoupenou Službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z Karty bude Uživatel informován e-mailem o neúspěšném stržení spolu s pokyny, jak v tomto případě postupovat, aby nedošlo k omezení čerpání Služby.
 • Uživatel může pro opakované platby autorizovat jinou Kartu, než která je pro Službu nyní autorizována. O změnu požádá zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Po úspěšném dokončení autorizace nové Karty, bude tato využívána pro automatické strhávání plateb za objednanou Službu v dalších obdobích.
 • Uživatel může opakované platby kdykoli ukončit, a to zasláním žádosti na e-mail Poskytovatele. Zrušením opakované platby dochází současně k ukončení Služby k datu její expirace.