OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

pro online portál www.richardvojik.cz
Ing. Richard Vojík
se sídlem: 341 42, Kolinec 38
identifikační číslo: 63514435
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Sušice 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek, platných ke dnešnímu dni si, prosím, přečtěte ZDE >>> Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.richardvojik.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka) při uzavírání kupní smlouvy.
 • Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Ing. Richard Vojík, se sídlem: 341 42, Kolinec 38, identifikační číslo: 63514435 (kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“, která je součástí těchto obchodních podmínek). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.richardvojik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 • Kupující/ spotřebitel je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
 • Dodávané zboží/ předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.

OBJEDNÁVÁNÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“);
 • elektronickou poštou;
 • písemně (využitím poštovní služby);
 • osobně.

Postup při objednávání zboží/ výrobků z e-shopu:

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky a uzavření kupní smlouvy, tj.:

 • jméno, příjmení a bydliště, jde-li o spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, jde-li o podnikatele;
 • kód a název zboží dle ceníku;
 • jednotkovou cenu;
 • způsob odebrání objednaného zboží a dopravy;
 • dodací adresu;
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží;
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Návrh na uzavření kupní smlouvy:

 • Uzavřením a odesláním objednávky navrhuje kupující uzavření kupní smlouvy.
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Změny objednávky:

 • V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Zrušení objednávky:

 • Kupující je oprávněn zrušit objednávku písemně nebo prostřednictvím webového rozhraní kdykoliv do doby její kompletace či úpravy zboží „na míru“ na straně prodávajícího.
 • V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10 % z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
 • Prodávající může zrušit objednávku, případně odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi (spotřebiteli i podnikateli) objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5 %.
 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Akceptace objednávky:

 • V případě akceptace objednávky prodávajícím učiněné kupujícím se uzavírá kupní smlouva.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nabývání vlastnictví k věci

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. nákladů na přepravu a balné.

Náklady na využití komunikačních prostředků:

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

 • Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
 • Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy z důvodu změny ceny, informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Zrušení smlouvy dohodou:

 • Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží. Nejedná se o zboží:
  • upravené dle přání zákazníka,
  • podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání
  • jedná-li se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen,
  • a dále noviny, periodika a časopisy.

Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží.

 • V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.
 • Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit jednostranně od smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A DOPRAVA

 • Ceny jsou uvedeny u příslušného zboží či výrobku, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
  • V takto vyznačené ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné (doprava).
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
 • Cenu zboží (tvořenou podle zákona o cenách) a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100408379/2010, vedený u společnosti FIO Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně převodem z účtu kupujícího;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (výjimkou je vrácení částky při odstoupení od smlouvy).
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno právo prodávajícího na úhradu dle kupní smlouvy (objednaného zboží) i v případě, že toto zboží nebude řádně převzato kupujícím (např. při zmaření doručení ze strany kupujícího).

Splatnost

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodlení

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží/ výrobku.

Slevy z ceny

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Dochází-li ke zneužití slevového systému, může prodávající takovouto slevu stornovat. Cena navýšená po stornování slevy podléhá u kupujícího akceptaci.

Doklad o koupi

 • Kupujícímu náleží od prodávajícího doklad o koupi. Prodávající vystavuje doklad nejpozději po uhrazení ceny zboží. Tento doklad je buď zasílán elektronicky, nebo je součástí dodávky objednaného zboží.
 • Prodávající není plátcem DPH.

Přeprava a dodání zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti.

Expediční lhůta – u zboží, které je na skladě; jinak dle jeho dostupnosti

 • Přijaté objednávky budou expedovány do třech pracovních dnů od objednání.
 • Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Poštovné a balné

 • Při vybraném způsobu dopravy prostřednictvím České pošty se ceny řídí platným ceníkem České pošty, dle hmotnosti vaší zásilky. Balné si účtujeme do 5 kg – 15 Kč, od 5–15 Kg – 25 Kč.

Opakované nebo marné doručování

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu nepřevezme zboží, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, poštovné a balné do 15 dnů od marného pokusu o doručení. Od vymáhání této částky může prodávající upustit.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen

 • (Kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen).
 • Bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží.
 • Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list.
 • Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu.
 • V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list.
 • Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZA ZBOŽÍ

Odstoupit od smlouvy nelze v těchto případech:

 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího.
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • O dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • Uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Lhůta k odstoupení

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí být doručen projev vůle odstupujícího).
 • Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení, vrácení zboží

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží.
 • Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14denní lhůtě:
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
  • nesmí být použité;
  • musí být nepoškozené a čisté;
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;
  • musí být vráceno s kompletní dokumentací.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář - zde ke stažení>>.
 • Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující nemůže z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení zboží:

 • Adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 • Pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží

 • Spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než obvyklým a nutným způsobem k zachování jeho povahy a vlastností.
 • Pokud spotřebitel nezachová veškeré krycí folie, ochranné prvky aj. tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení, může prodávající snížit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.
 • Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.
 • V případě snížení hodnoty zboží lze toto snížení započíst proti nutnosti vrátit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupeného zboží. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Řeší reklamační řád dostupný ZDE >>>

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

 • Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE >>>
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@richardvojik.cz.
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Tyto obchodní podmínky společně se všeobecnými obchodními podmínkami jsou platné ode dne 6. 1. 2023